خرید بازی جدید چرا سیداحمد آقا چند روز پشت سر امام نماز نخواند؟

جماران خاطره‌ای از سیداحمد آقا خمینی را برگرفته از کتاب پدر مهربان منتشر کرده است.در این مطلب آمده است؛ با به دنیا آمدن سید علی، سید احمدآقا و همسرشان روزی پنج ـ شش ساعت را نزد آقا (امام خمینی) می گذراندند تا اینکه روزها گذشت و علی کم کم بزرگ شد و موقع نماز که می شد، آقا برای علی عمامه می بست و او به اصطلاح امام جماعت می شد و بقیه پشت سرش نماز می خواندند.در همین ایام، یک روز وقتی آقا به سجده رفت، علی برای مدتی روی کول آقا رفت و پایین نیامد و سید احمد نگران از اینکه نکند قلب آقا ناراحت شود، از فردایش تا دو ـ سه روزی برای نماز جماعت نیامد و آقا که علت را سوال کردند، سید گفت: علی شما را اذیت می کند و آقا پاسخ دادند: من دوست دارم علی اذیت کند، او را بیاور.