خرید بازی جدید تمام روستاهای شمال شرقی السویداء آزاد شدند

ارتش سوریه، شمال شرق منطقۀ السویداء را به طور کامل از دست تروریست های داعش آزاد کرد.

به گزارش دارین فضل، خبرنگار شبکه العالم در سوریه، در پی عقب نشینی گروه
تروریستی داعش از روستاهای خربة صعد، القصر، بسطره، رجم الدله، الساقیه،
تل اصفر، الفدیان، اشهیب غربی، اشهیب شرقی، تل المصیطبه، تپه های سلمان،
الشقرانیه و السویمره، ارتش سوریه، کنترل این روستاها را به دست گرفت.

مساحت این روستاها بالغ بر 300 کیلومتر مربع است و با آزادی این روستاها،
محدودۀ شمال شرقی منطقه السویداء به طور کامل به دست ارتش سوریه افتاد.

عناصر تروریست داعش، پس از آن که خود را در حفظ این منطقه ناتوان یافتند، شبانه به سمت رقه فرار کردند.

عناصر تروریست داعش، هنگام فرار به سمت رقه، هدف حملات نیروی هوایی و واحد توپخانۀ ارتش سوریه قرار گرفتند.